International Journal of Phytotherapy and Ethnobotany