International Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry